You are here

1. godina

 

I. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
1 Matematika 3 - 4 - 8 1
41 Elementi telematike I 3 - 2 - 4 1
3 Osnove informatike 2 - 2 - 5 1
5 Programiranje I 2 - 2 - 5 1
6 Internet komunikacija 2 - 2 - 5 1
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 - izborni predmet     (1)      
  Ukupno u semestru 13   12 (13) - 30 5

Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
2) Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.

 

II. semestar

Broj progr. Kolegiji  Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
4 Poslovna organizacija 2 2 - - 5 1
9 Osnove marketinga 2 1 - - 4 1
10 Algoritmi i strukture podataka 2 - 2 - 5 1
11 Teorija signala 2 - 2 - 6 1
42 Elementi telematike II 2 - 1 - 3 1
12 Osnove poslovne komunikacije 2 - 2 - 4 1
13 Tehnika komunikacije 2 - 2 - 6 1
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 - izborni predmet     (1)      
  Ukupno u semestru 12 3 8 (9) - 30 6