You are here

Objektno orijentirane tehnologije II.

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Primijeniti principe objektno orijentirane analize i dizajna u razvoju aplikacije.
  • Kreirati grafička sučelja za vizualizaciju programskih dijelova i interakciju s korisnikom.
  • Primijeniti metode za objektno-relacijsko mapiranje.
  • Kreirati desktop aplikaciju sa osnovnim operacijama za unos, pregled i ažuriranje podataka.
  • Kreirati web aplikaciju sa osnovnim operacijama za unos, pregled i ažuriranje podataka.