You are here

Njemački jezik I

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti sadržaj stručnog teksta.
  • Primijeniti usvojeni stručni vokabular u novom kontekstu.
  • Primijeniti gramatičke strukture i pravila u kontekstu stručnih sadržaja, te ih koristiti u novome kontekstu (prezent, deklinacija člana, negacija, sve zamjenice, položaj riječi u rečenici, modalni glagoli, postavljanje pitanja).
  • Prezentirati stručni sadržaj na stranome jeziku.