You are here

Rezultati ERASMUS+ Natječaja za dodjelu financijskih potpora (ne)nastavnom osoblju za mobilnost u svrhu osposobljavanja / podučavanja (projekt: 2019-1-HR01-KA103-060303 – produljenje); Vukelić, Debeljak

Na temelju Natječaja za dodjelu financijskih potpora (ne)nastavnom osoblju za mobilnost u svrhu osposobljavanja/podučavanja u okviru programa Erasmus+ od 27. 9. 2021. godine, projekt 2019-1-HR01-KA103-060303 – produljenje (KLASA: 605-04/21-01/01; URBROJ: 2170-57-04-21-20/MJG), a sukladno Odluci Povjerenstva za međunarodnu suradnju (KLASA: 003-09/21-01/09, URBROJ: 2170-57-01-21-57), Dekan Veleučilišta u Rijeci donio je Odluku o odabiru

Dr. sc. Bernarda Vukelića, prof. v. š. i

Dr. sc. Sandre Debeljak, v. pred. 

za mobilnost nastavnog osoblja u svrhu podučavanja.

Cjelokupan tekst Odluke dostupan je u privitku.

Služba za međunarodnu suradnju Veleučilišta u Rijeci