You are here

JAVNI NATJEČAJ za izbor nastavnika

Veleučilište u Rijeci raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na radnom mjestu predavač u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

            Uvjeti za izbor u nastavno zvanje        

Kandidati na javni natječaj za izbor u nastavno zvanje moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - OUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola RH (NN br. 20/12, 85/13 i 4/15) i Statutom Veleučilišta u Rijeci.

Uz Prijavu kandidati trebaju priložiti:

  • životopis s detaljnim podacima o nastavnom, stručnom i znanstvenom radu i popis radova u pisanom obliku i u elektroničkom obliku na CD-u ili DVD-u ili drugom obliku prijenosa memorije u Word formatu;
  • dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola RH (od čega u izvorniku potvrde o održanim javnim predavanjima, održanoj nastavi i mentorstvima na završnim ili diplomskim radovima u pisanom obliku i u elektroničkom obliku na CD-u, DVD-u ili drugom obliku prijenosa memorije isključivo u PDF formatu, ukoliko ih posjeduju);
  • dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave ovog natječaja);
  • radove koji su relevantni za izbor u zvanje (samo u elektroničkom obliku na CD-u, DVD-u ili drugom obliku prijenosa memorije isključivo u PDF formatu);
  • presliku odluke o izboru u zvanje (ako postoji prethodno proveden postupak);
  • izvornik ili ovjerene preslike diplome o postignutom stupnju odgovarajuće stručne spreme i akademskom stupnju;
  • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
  • dokaz o državljanstvu RH ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
  • za kandidate strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. točka f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom pročišćeni tekst zakona (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Veleučilište u Rijeci, Trpimirova 2/V, s naznakom „Prijava na natječaj“ ili se predaju osobno na adresu Veleučilišta u Rijeci, Trpimirova 2/V uz obveznu prethodnu najavu dolaska.

Potpunom prijavom na javni natječaj smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati, niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

Sukladno članku 25. Kolektivnog ugovora za znanosti i visoko obrazovanje Veleučilište u Rijeci će na mrežnoj stranici www.veleri.hr objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom kandidatu.

Prijavom na javni natječaj, kandidati javnog natječaja izričito su suglasni da Veleučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

 

                                                                                                               Veleučilište u Rijeci

 

 

 

 

Datum objave: 
31.03.2021.