You are here

Rezultati ERASMUS+ Natječaja za dodjelu financijskih potpora (ne)nastavnom osoblju za mobilnost u svrhu osposobljavanja / podučavanja (projekt: 2020-1-HR01-KA103-077412 – produljenje)

Na temelju Natječaja za dodjelu financijskih potpora (ne)nastavnom osoblju za mobilnost u svrhu osposobljavanja/podučavanja u okviru programa Erasmus+ od 1.2.2021. godine, projekt 2020-1-HR01-KA103-077412 – produljenje (KLASA: 605-04/21-01/01; URBROJ: 2170-57-04-21-7/MJG) a sukladno Odluci Povjerenstva za međunarodnu suradnju (KLASA: 003-09/21-01/09, URBROJ: 2170-57-01-21-12/MJG), Dekan Veleučilišta u Rijeci donio je odluku o odabiru

Dr. sc. Tamare Polić, v. pred.

Dr. sc. Elene Krelja Kurelović, prof. v. š.

Dr. sc. Vesne Kovačević, prof. v. š.

za mobilnost nastavnog osoblja u svrhu osposobljavanja.

Cjelokupan tekst Odluke dostupan je u privitku.

Služba za međunarodnu suradnju Veleučilišta u Rijeci