You are here

JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje zaposlenika na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za aplikativne poslove

Veleučilište u Rijeci raspisuje

 

                                                                                      JAVNI NATJEČAJ 

                                                                                       za zapošljavanje

 

radnika na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za aplikativne poslove (1 izvršitelj) u Odjeljku za informatičke poslove, u radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 

 

Uvjeti:

  • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno istovrijedni studij VSS sukladno ranije važećim propisima tehničkog usmjerenja ili informacijskog usmjerenja
  • poznavanje engleskog jezika
  • dvije godine radnog iskustva na poslovima informacijske tehnologije
  • probni rad šest mjeseci.

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

  • životopis
  • izvornik ili ovjerenu presliku diplome
  • dokaz o državljanstvu RH
  • dokaz o poznavanju engleskog jezika
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave ovog natječaja).

 

 

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i  članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. točka f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca  (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom pročišćeni tekst zakona (NN br. 157/13, 152/14, 39/18) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca  (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

            Sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

 

            Prijave s dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Veleučilište u Rijeci, Trpimirova 2/V,

s naznakom „Prijava na natječaj“ ili se predaju osobno na adresu Veleučilišta u Rijeci, Trpimirova 2/V.

 

Potpunom prijavom na javni natječaj smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati, niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

S uredno prijavljenim kandidatima prema procjeni, obavit će se razgovor.

Sukladno članku 25. Kolektivnog ugovora za znanosti i visoko obrazovanje Veleučilište u Rijeci će na mrežnoj stranici www.veleri.hr objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom kandidatu, te uz prethodnu suglasnost kandidata, objaviti profesionalni životopis odnosno relevantne podatke temeljem kojih je kandidat odabran, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

 

Prijavom na javni natječaj, kandidati javnog natječaja izričito su suglasni da Veleučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

 

 

                                                                                                                                                    Veleučilište u Rijeci

Datum objave: 
26.2.2020.