You are here

PRIJELAZI STUDENATA

Student koji studira  na drugom visokom učilištu, kao i student koji studira na Veleučilištu u Rijeci može ostvariti prijelaz na drugi studij koji se izvodi pri ovom Veleučilištu pod sljedećim uvjetima:

  • da se radi o istom ili istovrsnom studiju;
  • da je stekao najmanje 18 ECTS bodova u tekućoj akademskoj godini;
  • da nije izgubio odnosno da mu nije prestao status studenta.

Povjerenstvo za nastavu i studentska pitanja odjela/studija će svojom odlukom odrediti koji se kolegiji i položeni ispiti priznaju studentu i koliko ima ostvarenih ECTS bodova.

Vrijeme studiranja na drugom visokom učilištu, odnosno na prethodnom studijskom programu kad se prijelaz ostvaruje unutar Veleučilišta uračunava se u ukupno trajanje studija.

Prijelazi se odobravaju prije početka akademske godine.

Rokovi za podnošenje zahtjeva za prijelaz za svaku akademsku godinu utvrđuju se posebnom odlukom Stručnog vijeća koja se objavljuje na mrežnim stranicama Veleučilišta www.veleri.hr.

Student koji prelazi na ovo Veleučilište s drugog visokog učilišta dužan je uz zahtjev za prijelaz priložiti izvorne dokumente o prethodnom studiju, sadržaj studijskog programa iz kolegija predmeta za koje traži priznavanje ispita, izvod položenih ispita s ocjenama i ostvarenih ECTS bodova.

Odluka o prijelazima u akademsku 2020./2021. godinu