You are here

Upisi u više godine studija ili ponavljanje godine

HODOGRAM UPISA STUDENATA U VIŠU GODINU STUDIJA ILI U PONAVLJANJE GODINE

 

 1. Stručno vijeće Veleučilišta u Rijeci uz suglasnost Upravnog vijeća i Ministarstva znanosti i obrazovanja do kraja ožujka donosi Odluku o modelu participacije studenata u troškovima studija u kojoj su definirani puni iznosi participacije za redovite i izvanredne studente, pravo na subvenciju participacije u troškovima studija za redovite studente kao i iznosi participacije za redovite studente koji u prethodnoj akademskoj godini nisu stekli najmanje 55 ECTS bodova. Odluka se objavljuje na mrežnim stranicama Veleučilišta www.veleri.hr.
 1. Studentska referada na mrežnim stranicama objavljuje raspored upisa koji, između ostalog, sadrži:
 • datum i sat po studijskim programima i statusima studenta
 • obveze studenata prije pristupanja upisu (razduženje u knjižnici, upisane ocjene u indeks za generacije studenata upisane zaključno s 2016./2017. akademskom godinom)
 1. Student prema objavljenom rasporedu pristupa upisu i popunjava sljedeći upisni materijal:
 • upisni list (dostupan i na mrežnim stranicama www.veleri.hr)
 • popis kolegija studijskog programa (dostupan i na mrežnim stranicama (www.veleri.hr) na kojem se označavaju kolegiji koje student upisuje u sljedećoj akademskoj godini
 • prijavni list (dostupan samo na upisnom mjestu)
 1. Uz upisni materijal student na upise dostavlja potvrde o uplati participacije i troškova upisa prema Odluci iz točke 1.
 1. Redoviti studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova oslobođeni su plaćanja participacije te u sljedećoj akademskoj godini moraju upisati maksimalno opterećenje (60 ECTS bodova) uz odstupanje od 5%.

Redoviti studenti koji nisu položili upisane ECTS bodove u prethodnoj akademskoj godini dužni su ponovo upisati nepoložene ECTS bodove u novoj akademskoj godini i razliku predmeta do 60 ECTS bodova uz dozvoljeno odstupanje od 5% s time da su prioritetniji kolegiji iz niže godine tj. student mora najprije upisati kolegije iz prethodne godine koje nije upisao ili ih mora ponovo upisati radi neispunjenja obveza, a nakon toga, ako mu ostane mjesta u kvoti za upis može upisivati kolegije više godine. Isti predmet se može upisati više od dva puta.

Redoviti studenti ne mogu upisati kolegije iz treće godine, ako nisu položili sve kolegije iz prve godine studija. U tom slučaju, ukoliko nije moguće upisati 60 ECTS bodova, studenti upisuju maksimalni mogući broj ECTS bodova.

Redoviti studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli manje od 55 ECTS bodova plaćaju participaciju prema modelu navedenom u Odluci iz točke 1.

 1. Izvanredni studenti plaćaju troškove participacije u visini umnoška upisanih ECTS bodova i vrijednosti 1 ECTS boda naznačenoj u Odluci iz točke 1.

Izvanredni studenti upisuju najmanje 30 ECTS, a najviše 60 ECTS bodova uz dozvoljeno odstupanje od 5%.

Izvanredni studenti koji nisu položili upisane ECTS bodove u prethodnoj akademskoj godini dužni su ponovo upisati nepoložene ECTS bodove u novoj akademskoj godini i razliku predmeta do najmanje 30 ECTS, a najviše 60 ECTS bodova uz dozvoljeno odstupanje od 5% s time da su prioritetniji kolegiji iz niže godine tj. student mora najprije upisati kolegije iz prethodnih godine koje nije upisao ili ih mora ponovo upisati radi neispunjenja obveza, a nakon toga, ako mu ostane mjesta u kvoti za upis može upisivati kolegije više godine. Isti predmet se može upisati više od dva puta.

Izvanredni studenti ne mogu upisati kolegije iz treće godine, ako nisu položili sve kolegije iz prve godine studija. U tom slučaju, ukoliko nije moguće upisati opterećenje iz prethodnog stavka, studenti upisuju maksimalni mogući broj ECTS bodova.

 1. Prigodom upisa treće godine studija dopušta se upis samo jednog kolegija iz druge godine i svih kolegija iz treće godine studiranja. Preneseni bodovi plaćaju se po cijeni ECTS-a. Isto pravilo odnosi se i na studente specijalističkih diplomskih stručnih studija prigodom upisa završne godine.
 1. Student koji ne završi studij u roku koji je dvostruko dulji od propisanog vremena trajanja studija (na trogodišnjim studijima 6 godina, a na dvogodišnjim 4 godine) može predati Zahtjev za nastavak studija nakon gubitka statusa studenta ukoliko mu nije preostalo više od 20 ECTS bodova (uz dozvoljeno odstupanje unutar jednog kolegija) u što nisu uključeni kolegiji Semestralna stručna/Specijalistička praksa i Završni/Specijalistički završni rad. Zahtjev mogu predati studenti kojima od prestanka statusa nije proteklo više od 5 akademskih godina. Visina participacije za ovu vrstu upisa je naznačena u Odluci iz točke 1.
 1. Promjena statusa iz redovitog u status izvanrednog studenta je moguća jedan put tijekom studiranja. Zahtjev za promjenu statusa se podnosi u okviru rokova za upis. Iznimno zahtjev za promjenu statusa se može podnijeti i tijekom akademske godine ako nastupe posebne okolnosti (npr. zaposlenje). Student predaje zahtjev za mirovanje studentskih obveza odmah po saznanju odnosno najkasnije u roku od 15 dana nakon nastupanja razloga zbog kojeg traži mirovanje. Iznimno zahtjev se može podnijeti u roku od 30 dana od dana nastupanja razloga ako se u trenutku njegova nastanka nije moglo s izvjesnošću predvidjeti u kojoj će mjeri i za koje vrijeme odnosni razlog sprječavati studenta u izvršavanju njegovih nastavnih i drugih obveza na studiju.