You are here

Ishodi učenja preddiplomskog stručnog studija Poduzetništvo

  • Primijeniti odgovarajuće metode i postupke u pripremi informacija za donošenje poslovnih odluka.
  • Primijeniti stručna znanja i vještine u poslovanju i unaprjeđenju postojećeg ili u pokretanju novoga poslovnog subjekta.
  • Utvrditi i valorizirati ključne pokazatelje performansi poduzeća za upravljanje i donošenje poslovnih odluka.
  • Prepoznati i vrednovati poduzetničke prilike.
  • Osmisliti i argumentirati poduzetničku ideju kroz poslovni plan.
  • Kreirati plan nabavnih, prodajnih i marketinških aktivnosti.
  • Analizirati i vrednovati financijske informacije.
  • Prepoznati i analizirati različita organizacijska rješenja u poslovnim procesima.
  • Analizirati potrebe i načine pribavljanja, korištenja i razvoja resursa poslovnog subjekta.
  • Prosuditi etičke pristupe pri planiranju i realizaciji poslovnih zadataka.
  • Surađivati u timu pri rješavanju poslovnih zadataka na hrvatskom ili stranom jeziku.
  • Argumentirati mišljenje u poslovnoj komunikaciji s različitim dionicima na hrvatskom i stranom jeziku.
  • Prepoznati različite poslovne rizike te njihov utjecaj na poslovni proces.
  • Primijeniti osnovne metode istraživanja okruženja.
  • Samostalno pripremiti i predstaviti stručne sadržaje korištenjem informacijsko-komunikacijskih alata.