You are here

Građevinske mjere zaštite od požara

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati postupak osiguravanja provođenja građevinskih i drugih mjera zaštite od požara.
  • Valorizirati zahtjeve u svezi s očuvanjem nosivosti konstrukcija građevina u slučaju požara koji su sadržani u postojećoj zakonskoj regulativi.
  • Predvidjeti ponašanje u požaru i načine zaštite od požara građevinskih konstrukcija ovisno o materijalu izrade.
  • Definirati vrste građevinskih mjera zaštite od požara.
  • Na temelju usvojenih znanja planirati građevinske mjere zaštite od požara.