You are here

Natječaj za upis u I. godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija Veleučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2021./2022.

 

 

KLASA:   602-01/21-01/21
URBROJ: 2170-57-02-21-4/ML
Rijeka, 26. svibnja 2021.

 

            Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i članka 97. Statuta Veleučilišta u Rijeci od 16. ožujka 2015. godine, KLASA: 003-05/15-01/07, URBROJ: 2170-57-01-15-4 (Potpuni tekst od 31. listopada 2017. godine) te Odluke o upisu u akademsku godinu 2021./2022. od 26. siječnja 2021. godine, KLASA: 003-08/21-04/01, URBROJ: 2170-57-01-21-3/ĐPK, Veleučilište u Rijeci objavljuje

 

Natječaj za upis u I. godinu  specijalističkih diplomskih stručnih studija Veleučilišta u Rijeci  u  akademskoj godini 2021./2022.

 

 

Kandidati za upis na specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta u Rijeci prijavljuju se putem sustava NISpDS i preko natječaja Veleučilišta u Rijeci na način opisan u nastavku ovog natječaja.

 

I. DIO – Upis preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije www.studij.hr

 

 1. BROJ MJESTA ZA UPIS

 

Red. br.

Naziv studija – mjesto izvođenja studija

Upisna mjesta

Redoviti studij

 

Izvanredni studij

1.

specijalistički diplomski stručni studij Informacijske tehnologije

 u poslovnim sustavima – Rijeka

18

15

2.

specijalistički diplomski stručni studij Sigurnost na radu  - Rijeka

18

20

3.

specijalistički diplomski stručni studij Promet - Rijeka

18

15

4.

specijalistički diplomski stručni studij Poduzetništvo - Rijeka

18

15

 1. UVJETI UPISA

 

Za upis na specijalističke diplomske stručne studije mogu se prijaviti osobe koje su završile istovrsni preddiplomski studij u minimalno trogodišnjem trajanju i stekli 180 ECTS bodova, a prijavljuju se putem sustava NISpDS koji se nalazi na mrežnoj stranici www.studij.hr . Sve potrebne informacije o prijavama putem sustava NISpDS  mogu se dobiti u brošurama objavljenim na internetskoj stranici Središnjeg prijavnog ureda https://www.studij.hr/sve-o-prijavama .

 

 1. RAZREDBENI POSTUPAK

 

Način bodovanja na temelju kojeg se rangiraju kandidati je sljedeći:

 

 • prosjek ocjena svih položenih ispita završenog preddiplomskog studija – 100 % bodova
 • dobitnici Rektorove/Dekanove nagrade imaju IZRAVNI upis na odabrani studijski program

 

Svaki kandidat može prijaviti do 10 studijskih programa. Postavljeni redoslijed prioriteta studijskih programa iznimno je važan. Kandidat može ostvariti pravo upisa samo na jedan studijski program, a to je onaj studijski program pored kojega će pisati DA.

Kandidat može:

 • dodati novi studijski program (do propisanog roka prijave)
 • promijeniti prioritete studijskih programa
 • izbrisati neki studijski program s liste
 • odustati od prijave svih studijskih programa

 

Kandidati koji su završili preddiplomski studijski program i posjeduju OIB nisu dužni dostaviti dokumentaciju Središnjem prijavnom uredu jer će se njihovi osobni podaci i podaci o završenom preddiplomskom studiju informatički razmijeniti s ISVU sustavom ili drugim informacijski sustavom

visokog učilišta.
 
Iznimka su kandidati koji su studirali prije 2010. godine te su dužni 
Središnjem prijavnom uredu dostaviti potrebnu dokumentaciju za prijavu na specijalističke diplomske stručne studijske programe.

Ovjerene preslike (kod javnog bilježnika ili na visokom učilištu) sljedećih dokumenata šalju se na adresu Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured, Donje Svetice 38/5, 10000 Zagreb, isključivo preporučenom poštom do 6. rujna 2021.

diploma/svjedodžba o završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju

dopunska isprava o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite i s kojom ocjenom kandidat položio ili    

  prijepis ocjena za kandidate koji nisu završili studij prema Bolonjskom procesu

 

Ovjerene preslike Rektorove/Dekanove nagrade (kod javnog bilježnika) kandidati šalju na adresu:

Veleučilište u Rijeci, Vukovarska 58, 51000 Rijeka, isključivo preporučenom poštom do 6. rujna 2021.

 

Konačne rang liste prema kojima će se kandidati upisivati bit će formirane 30. rujna 2021. godine u 16.00 sati, a bit će objavljene na internetskoj stranici www.studij.hr .

 

Državljani zemalja EU prijavljuju se za upis i studiraju u okviru upisnih kvota za državljane RH. Državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u Republici Hrvatskoj imaju pravo na visoko obrazovanje pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani.

 

 1. PROVEDBA UPISA

 

Kandidati koji su dobili upisni broj za određeni studijski program ostvarili su pravo upisa te se upisuju prema rang listi koju Veleučilište preuzima sa internetske stranice www.studij.hr, a upisi će se održati:

 

1. listopada 2021.

 

Način provedbe upisa će biti objavljen naknadno na mrežnim stranicama Veleučilišta u Rijeci www.veleri.hr .

Kandidati koji su ostvarili pravo upisa, a u propisanom roku ne pristupe upisu, gube pravo upisa.

 

Svi kandidati su dužni za upis dostaviti sljedeće:

 • rodni list iz sustava e-Građani;
 • domovnicu iz sustava e-Građani;
 • presliku diplome/svjedodžbe (ukoliko su imali promociju);
 • presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu;
 • jednu fotografiju formata 4 x 6 cm;
 • dokaz o uplati troškova upisa, u iznosu od 300,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “troškovi upisa”, poziv na broj OIB (studenta) – 200.

Redoviti studenti koji po prvi puta upisuju I. godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja stekli su pravo na subvenciju te su oslobođeni plaćanja participacije. Redoviti studenti koji u akademskoj godini 2021./2022. upisuju I. godinu studija na Veleučilištu u Rijeci, a već su bili upisani na drugom javnom visokom učilištu kao redoviti studenti na istoj razini studija, te su koristili subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja, plaćaju punu participaciju u troškovima studija u iznosu 7.700,00 kuna temeljem Odluke o modelu participacije studenata u troškovima studija na Veleučilištu u Rijeci u akademskoj godini 2021./2022., KLASA: 003-08/21-04/01, URBROJ:2170-57-01-21-47/ĐPK od 15. travnja 2021. godine.

 

Izvanredni studenti za upis u prvu godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija Veleučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2021./2022. temeljem prije navedene odluke plaćaju:

 

 • 6.320,00 kuna na studijima koji se izvode u Rijeci;

 

Participacija se uplaćuje na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), poziv na broj OIB studenta uz naznaku „troškovi školarine“.

 

Popust za gotovinsko plaćanje (općom uplatnicom) je 5 %, a mogućnost plaćanja troškova studija na rate može se provjeriti na poveznici: Odluka o uvjetima plaćanja troškova studija za gotovinsko plaćanje školarine i plaćanje školarine na rate.

 

Izvanredni studenti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine plaćaju participaciju u visini 50% punog iznosa.

Student sa 100% tjelesnog oštećenja u cijelosti se oslobađa plaćanja participacije, a sa 60% i više tjelesnog oštećenja participacija se određuje u visini 30% punog iznosa.

Pristupnici su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija.

 

 1. PRAVO PREDNOSTI

Prednost prilikom upisa u statusu redovitog studenta imaju sljedeće kategorije kandidata:

 • hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
 • HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata)
 • djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata
 • djeca 100%-tnih HRVI  iz Domovinskog rata I. skupine
 • pristupnici sa 60% i više tjelesnog oštećenja

 

 1. OBAVIJESTI

Detaljnije informacije mogu se dobiti  u studentskoj referadi na adresi Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, tel. 051/677-211 te na web stranicama Veleučilišta u Rijeci,  http://www.veleri.hr

 

 

II. DIO – Upis preko natječaja Veleučilišta u Rijeci (prijave se dostavljaju na Veleučilište u Rijeci)

 

 

 1. BROJ MJESTA ZA UPIS

Red. br.

Naziv studija – mjesto izvođenja studija

Upisna mjesta

Redoviti studij

 

Izvanredni studij

državljani RH/EU

državljani trećih zemalja (izvan EU)

1.

specijalistički diplomski stručni studij Promet - Rijeka

0

5

2

2.

specijalistički diplomski stručni studij Poduzetništvo - Rijeka

0

5

2

3.

specijalistički diplomski stručni studij Sigurnost na radu  - Rijeka

0

5

2

4.

specijalistički diplomski stručni studij Informacijske tehnologije

 u poslovnim sustavima - Rijeka

0

5

2

5.

specijalistički diplomski stručni studij Vinarstvo - Poreč*

10

15

2

 

 * studij će se izvoditi ako se upiše dovoljan broj kandidata

 

 

 1. UVJETI UPISA

 

Za upis na specijalističke diplomske stručne studije mogu se prijaviti osobe koje su završile istovrsni studij u minimalno trogodišnjem trajanju i osobe koje su završile odgovarajući razlikovni programa na Veleučilištu u Rijeci. Pravo upisa stječe se putem razredbenog postupka koji obuhvaća vrednovanje uspjeha na prethodnom studiju.

 

 1. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

 

Prijave za sve specijalističke diplomske stručne studije primaju se od  1. srpnja 2021. do 24. rujna  2021. godine poštom na adresu: Veleučilište u Rijeci, Vukovarska 58, 51000 Rijeka.

 

Kandidati državljani Republike Hrvatske uz prijavu trebaju priložiti:

 • rodni list iz sustava e-Građani;
 • domovnicu iz sustava e-Građani;
 • svjedodžbu/diplomu o završenom prethodnom studiju te prijepis ocjena sa završenog studija ili dopunsku ispravu o  studiju (pristupnici koji su završili preddiplomski stručni studij na Veleučilištu u Rijeci ne moraju dostavljati prijepise ocjena niti potvrdu o završetku studija, jer taj podatak postoji u informacijskom sustavu);
 • potvrdu o Rektorovoj/Dekanovoj nagradi (ako su dobitnici Rektorove/Dekanove nagrade);
 • državljani RH koji su preddiplomski studij završili u inozemstvu, dužni su uz prijavu priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, odnosno pokrenuti postupak priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije sukladno Pravilniku o radu Ureda i Povjerenstava za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija;
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 160,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485, poziv na broj: OIB pristupnika-160), uz naznaku “za razredbeni postupak”.

 

Kandidati državljani zemalja EU i državljani trećih zemalja za upise moraju pripremiti:

 • rodni list;
 • ispravu o državljanstvu u preslici, osim u slučaju osoba bez državljanstva, rješenje o promjeni imena i/ili prezimena, rodni list ili vjenčani list u izvorniku ili ovjerenoj preslici za osobe koje su promijenile ime i/ili prezime;
 • isprava kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija o završenom prethodnom studiju
 • dopunsku isprava o studiju ili prijepis položenih kolegija odnosno prijepis ostvarenih ECTS bodova izdan od visokoškolske institucije, ukoliko institucija ne izdaje dopunsku ispravu o studiju (diploma supplement);
 • izvedbeni plan i studijski program, izdan od visokoškolske institucije na izvornom jeziku, u izvorniku ili ovjerenoj preslici i prijevodu, koji mora odgovarati planu i programu studija po kojemu je podnositelj zahtjeva studirao. Iz programa mora biti vidljiv kratak sadržaj svakog odslušanog i/ili položenog kolegija. Podnositelj zahtjeva može priložiti plan/program studija objavljen na službenim web stranicama institucija, ali samo u slučaju da je istovjetan planu/programu po kojem je studirao. U tom slučaju prilaže potvrdnicu da je studirao po priloženom planu/programu koji je objavljen na službenim web stranicama, izdanu od visokoškolske institucije u izvorniku i ovjerenom prijevodu;
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 160,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “za razredbeni postupak”, poziv na broj OIB (kandidata) – 160.

 

Uz dokumente izdane na stranom jeziku kandidat je dužan dostaviti prijevod ovlaštenog sudskog tumača.

 

Prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se preuzme u Studentskoj referadi ili na web stranicama Veleučilišta u Rijeci (obrazac prijave ) te se šalju preporučenom poštom na adresu: Veleučilište u Rijeci, Studentska referada, Rijeka, Vukovarska 58. Prijave za  specijalistički diplomski stručni studij Vinarstvo mogu se predati u studijskom centru u Poreču, C. Huguesa 6.

 

Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

 

Državljani zemalja EU prijavljuju se za upis i studiraju u okviru upisnih kvota za državljane RH.

Državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u Republici Hrvatskoj imaju pravo na visoko obrazovanje pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani.

 

Pravo prijave u okviru kvote za državljane trećih zemalja imaju državljani trećih zemalja koji nisu trajno nastanjeni u Republici Hrvatskoj, osobe bez državljanstva koje nisu trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj i državljani trećih zemalja koji nisu državljani država članica Europske unije.

 

 1. RAZREDBENI POSTUPAK

 

Razredbeni postupak  za upis na  specijalističke diplomske stručne studije obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog na prethodno završenom studiju i to:

 

 • prosjek ocjena svih položenih ispita završenog preddiplomskog studija – 100 % bodova
 • dobitnici Rektorove/Dekanove nagrade imaju IZRAVNI upis na odabrani studijski program
 • kandidati koji su završili razlikovne programe na Veleučilištu u Rijeci 60 % bodova stječu na osnovi prosječne ocjene svih položenih ispita na završenom preddiplomskom ili dodiplomskom studiju, a 40 % bodova temeljem prosječne ocjene svih položenih ispita na razlikovnom programu.

 

Temeljem razredbenog postupka formiraju se rang liste pristupnika za svaki studij. Rang liste s ostvarenim brojem bodova objavit će se  na mrežnoj stranici Veleučilišta u Rijeci.

 

 1. PROVEDBA UPISA

 

Upis na studij obavlja se prema rezultatima ostvarenim u razredbenom postupku, na osnovi utvrđene rang liste.

Upisi na sve specijalističke diplomske stručne studije će se provoditi 1. listopada 2021. prema rasporedu koji će naknadno biti objavljen.

Kandidati koji su ostvarili pravo upisa, a u propisanom roku ne pristupe upisu, gube pravo upisa.

 

 

Svi kandidati su dužni za upis dostaviti sljedeće: 

 • presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu;
 • jednu fotografiju formata 4 x 6 cm;
 • dokaz o uplati troškova upisa, u iznosu od 300,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “troškovi upisa”, poziv na broj OIB (studenta) – 200.

 

Redoviti studenti koji po prvi puta upisuju I. godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja stekli su pravo na subvenciju te su oslobođeni plaćanja participacije. Redoviti studenti koji u akademskoj godini 2021./2022. upisuju I. godinu studija na Veleučilištu u Rijeci, a već su bili upisani na drugom javnom visokom učilištu kao redoviti studenti na istoj razini studija, te su koristili subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja, plaćaju punu participaciju u troškovima studija u iznosu 7.700,00 kuna temeljem Odluke o modelu participacije studenata u troškovima studija na Veleučilištu u Rijeci u akademskoj godini 2021./2022., KLASA: 003-08/21-04/01, URBROJ:2170-57-01-21-47/ĐPK od 15. travnja 2021. godine.

 

Izvanredni studenti za upis u prvu godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija Veleučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2021./2022. temeljem prije navedene odluke plaćaju:

 

 • 6.320,00 kuna na studijima koji se izvode u Rijeci;
 • 7.000,00 kuna na dislociranom studiju u Poreču.

 

Participacija se uplaćuje na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), poziv na broj OIB studenta uz naznaku „troškovi školarine“.

 

Popust za gotovinsko plaćanje (općom uplatnicom) je 5 %, a mogućnost plaćanja troškova studija na rate može se provjeriti na poveznici: Odluka o uvjetima plaćanja troškova studija za gotovinsko plaćanje školarine i plaćanje školarine na rate.

 

Izvanredni studenti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine plaćaju participaciju u visini 50% punog iznosa.

Student sa 100% tjelesnog oštećenja u cijelosti se oslobađa plaćanja participacije, a sa 60% i više tjelesnog oštećenja participacija se određuje u visini 30% punog iznosa.

Pristupnici su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija.

 

 1. PRAVO PREDNOSTI

Prednost prilikom upisa u status redovitog studenta imaju sljedeće kategorije kandidata:

 • hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
 • HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata)
 • djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata
 • djeca 100%-tnih HRVI  iz Domovinskog rata I. skupine
 • pristupnici sa 60% i više tjelesnog oštećenja

 

 1. OBAVIJESTI

Detaljnije informacije mogu se dobiti  u studentskoj referadi na adresi Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, tel. 051/677-211 te na web stranicama Veleučilišta u Rijeci,  http://www.veleri.hr