You are here

Stručni studij Održivi agroturizam

Voditeljica studija Održivi agroturizam: doc. dr. sc. Slavica Dudaš, viši predavač

1. godina studija – I. semestar

Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova
P S V Pr
Osnove kemije, biokemije i mikrobiologije 3   2   5
Osnove agrikulture sa zaštitom okoliša 2   2 - 4
Uvod u poduzetništvo 2 1   - 4
Poljoprivredna botanika 2   2 - 4
Primijenjena matematika 1   3 - 4
Informatika i e-poslovanje 1   4 - 5
Engleski jezik u agroturizmu I 1   2 - 3
Ukupno u semestru 13 2 24 - 30

Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum

1. godina studija – II. semestar

Kolegiji  Sati tjedno ECTS bodova
P S V Pr
Osnove turizma 3 1 1 - 5
Povrćarstvo 3 - 2 - 5
Voćarstvo 3 - 2 - 5
Uređenje agroturističkog gospodarstva 2 1 2 - 5
Ekonomika i analiza poslovanja agroturističkog gospodarstva 2 1 1 - 5
Engleski jezik u agroturizmu II 1 - 2 - 3
Stručna praksa 1         3
Ukupno u semestru 14 2 10 - 30

 

2. godina studija – III. semestar

Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova
P S V Pr
Poslovna komunikacija 2 1 - - 4
Osnove zakonodavstva u agroturizmu 2 1 - - 4
Aromatično i začinsko bilje 2 - 1 1 4
Ruralni turizam 3 1 1 - 5
Prehrana i posluživanje 1 - 3 - 4
Engleski jezik u agroturizmu III 1 - 2 - 3
Njemački/Talijanski jezik u agroturizmu I 1 - 2 - 3
Izborni kolegij A 2 - 1 - 3
Skladištenje i distrubucija robe          
Zaštita na radu          
Specijalno voćarstvo          
Ukupno u semestru 14 3 10 1 30

 

2. godina studija – IV. semestar

Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova
P S V Pr
Zaštita bilja 2 - 2 1 5
Prerada i konzerviranje biljnih proizvoda 2 - 2 1 5
Marketing 2 - 2 - 4
Engleski jezik u agroturizmu IV 1 - 2 - 3
Njemački/Talijanski jezik u agroturizmu II 1 - 2 - 3
Stručna praksa 2         8
Izborni kolegij B 2 - - 2 3
Maslinarstvo          
Vinogradarstvo          
Ukupno u semestru 10 - 10 4 31

 

3. godina studija – V. semestar

Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova
P S V Pr
Ekološka poljoprivreda 2 - 2 - 5
Stočarstvo 2 - 2 - 4
Prerada i konzerviranje proizvoda životinjskog podrijetla 2 - 2 1 5
Istraživanje zadovoljstva klijenta 2 1 1 - 4
Izborni kolegij C 2 - 2 - 4
Izborni kolegij D 2 - 2 - 4
Vinarstvo          
Pčelarstvo          
Prerada i konzerviranje maslina          
Poslovna psihologija          
Društveno poduzetništvo          
Ukupno u semestru 12 1 11 1 26

 

3. godina studija – VI. semestar

Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova
P S V Pr
Planiranje i upravljanje ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom 3 - 1 - 5
Povijeno-kulturna baština Republike Hrvatske 2 1 1 - 4
Izborni kolegij E 2 - 2 - 4
Stručna praksa 3         13
Završni rad         17
Specijalno stočarstvo          
Nabavno i prodajno poslovanje          
Ukupno u semestru 7 1 4 - 33

 

Završetkom preddiplomskog stručnog studija Održivi agroturizam studenti stječu naziv:

Stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer održivog agroturizma

odnosno

Stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka održivog agroturizma