You are here

Preddiplomski stručni studij Telematika

Što je to telematika?

Telematika je moderna znanost koja podra­zumijeva cijelu skupinu primjena kojima je zajednička značajka korištenje nekog vida tele­komunikacije, budući da su elementi telematičkih sustava u pravilu fizički međusobno udaljeni. U telematičkim sustavima koristimo, između osta­log, načine komunikacije prisutne u informacijskim znanostima, te je mrežna infrastruktura (njezino sklopovlje i programska podrška) osnovni medij ko­munikacije koji koriste telematički sustavi. S druge strane, primijenjena elektrotehnika pojam je koji čini temelj rada široke palete sklopova koji se nalaze na per­iferiji spomenutih sustava, pa možemo reći da je studij Telematika na tromeđi telekomunikacija, informatike i primijenjene elektrotehnike.

Studentima je na raspolaganju laboratorij telematike u ko­jem se nastava odvija. Studenti samostalno koriste moder­nu mjernu i mrežnu opremu, te prema uputama rješavaju zadatke i postavljaju se u situacije koje se događaju u sva­kodnevnoj inženjerskoj praksi. Osobito smo ponosni što možemo pružiti ovakav vid nastave, što nije čest slučaj u ostalim institucijama.

 

Preddiplomski stručni studij Telematika ima za cilj osposo­bljavanje stručnjaka za rad na području su­vremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija te za izvršavanje složenih strukturnih operativnih poslova. Stručni studij Telematika na Veleučilištu u Rijeci izvodi se kao redoviti i iz­vanredni studij. Studij se izvodi šest semestara i traje tri godine. Tijekom studija studenti ostvaruju ukupno 180 ECTS bodova.

 

Stručni naziv: stručni prvostupnik (baccalau­reus) inženjer telematike odnosno stručna pr­vostupnica (baccalaurea) inženjerka telematike

 

Završetkom stručnog studija Telematika studen­ti stječu pravo upisa na specijalistički diplomski stručni studij Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima ili srodne specijalističke diplomske stručne studije na veleučilištima.